Contact
NIBC 161

Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op de website NIBC.nl van NIBC Bank N.V., kantoorhoudende te Carnegieplein 4, 's-Gravenhage (postbus 380, 2501 BH), Nederland, en ingeschreven in het handelsregister van 's-Gravenhage onder nummer 27032036 ("NIBC"). NIBC Bank N.V. en NIBC Investment Management N.V. (KvK-nummer 27253909) zijn dochterondernemingen van NIBC Holding N.V. (KvK-nummer 27282935). NIBC Holding N.V, NIBC Bank N.V. en NIBC Investment Management N.V. zijn statutair gevestigd in 's-Gravenhage, Nederland.

Met een bezoek aan deze website en/of het gebruik van de informatie verstrekt op, vervat in of verkregen via deze website (de "Informatie") verklaart u zich akkoord met de bepalingen van deze disclaimer. Indien de bepalingen van toepassing op specifieke producten en diensten als verkregen via deze website in strijd zijn met de bepalingen van deze disclaimer, zullen de bepalingen verbonden aan de specifieke diensten en producten prevaleren.

NIBC Bank N.V. geeft geen verklaring noch enige garantie, hetzij expliciet of impliciet, ten aanzien van de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of juistheid van de Informatie. De Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden en dient ter ondersteuning voor de lezer maar dient niet opgevat te worden als gezaghebbend en treedt niet in de plaats van het gezonde oordeel van de lezer zelf. Met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid en juistheid van de Informatie wordt bezoekers aan deze website aangeraden niet uitsluitend af te gaan op de gegevens van de website, en de Informatie niet te gebruiken ter vervanging van gericht advies. Besluiten genomen op basis van Informatie op de website is voor rekening en risico van de bezoeker zelf.

NIBC beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en verklaart op generlei wijze dat de Informatie verstrekt op of via deze website van toepassing is of gebruikt kan worden ten aanzien van andere jurisdicties. Indien u gebruik maakt van deze website vanuit andere jurisdicties, is het uw eigen verantwoordelijkheid de toepasselijke wetgeving na te leven.

Op plaatsen waar deze website links bevat naar de websites van derden, dient vermeld te worden dat deze links niet door NIBC zijn goedgekeurd ten aanzien van de producten of diensten verstrekt op of via deze websites. Het gebruik van deze links is geheel voor eigen risico en NIBC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. NIBC heeft de inhoud van dergelijke websites niet gecontroleerd op nauwkeurigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid, volledigheid of juistheid.

NIBC, alsmede enige andere partij als genoemd in de Informatie, aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid, en geen van haar dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen, tussenpersonen of onderaannemers aanvaardt aansprakelijkheid voor directe, indirecte, speciale, incidentele schade of gevolgschade, of enige vorm van schadevergoeding, waaronder begrepen die voor derving van inkomsten, op enigerlei wijze voortvloeiend uit, maar niet beperkt tot, (i) de Informatie, (ii) enige fouten, virussen, of andere defecten toegebracht aan apparatuur en software in verband met toegang tot of gebruik van deze website, (iii) de interceptie, modificatie of het oneigenlijk gebruik van Informatie verzonden naar NIBC of naar u, (iv) het functioneren of het onbeschikbaar zijn van deze website, (v) het oneigenlijk gebruik van deze website, (vi) het verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruik van enige software als beschikbaar gesteld via deze website, of (viii) vorderingen van derden in verband met het gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid sterkt zich ook uit tot de bestuurders en werknemers van NIBC en haar respectievelijke dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen. Dit houdt echter geen beperking of uitsluiting in van de plichten of aansprakelijkheid van personen uit hoofde van toepasselijke wet- en regelgeving van enige jurisdictie die niet rechtens onder de onderhavige disclaimer vervat mogen worden.

De Informatie is geen offerte tot verkoop, of een uitnodiging voor een offerte tot verkoop van effecten, en dient op generlei wijze als zodanig te worden opgevat. De effecten als beschreven in de Informatie zijn niet geregistreerd, en zullen ook niet geregistreerd worden onder de United States Securities Act van 1933 (als herzien) en zijn onderworpen aan de vereisten van de Amerikaanse belastingwetgeving. De effecten als beschreven in de Informatie mogen niet, noch direct noch indirect, worden aangeboden, verkocht of geleverd worden binnen de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten gunste van, personen gevestigd in de Verenigde Staten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De koop of verkoop van effecten als beschreven in de Informatie is onderworpen aan de beperkende verkoopvoorwaarden en andere bepalingen als hierin genoemd. Voor personen uit het Verenigd Koninkrijk: Vergunning verleend door De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiƫle Markten. Geacht geautoriseerd en gereguleerd te zijn door de Financial Conduct Authority. Nadere bijzonderheden over de Regeling inzake Tijdelijke Vergunningen, op grond waarvan in de EER gevestigde ondernemingen gedurende een beperkte periode in het VK werkzaam mogen zijn terwijl zij een volledige vergunning aanvragen, zijn beschikbaar op de website van de Financial Conduct Authority.

Het is niet geoorloofd de Informatie te vermenigvuldigen, te verspreiden of door te geven aan enige andere personen, waaronder maar niet beperkt tot, verspreiding onder particuliere klanten of andere niet-professionele beleggers, of, gehele of gedeeltelijke, publicatie voor enig doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toepasselijke toestemming van de relevante eigenaar van de Informatie. NIBC, of de relevante eigenaar in kwestie, behoudt alle rechten (waaronder begrepen copyrights, domeinnamen, handelsmerken, patenten alsmede enige andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de Informatie (waaronder begrepen alle teksten, grafische uitingen en logo's). Het is u echter wel toegestaan de Informatie op deze website voor persoonlijk gebruik uit te printen en/of te downloaden.

De Informatie, waaronder de bepalingen van deze disclaimer, kan op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden. De datum waarop de Informatie op de website is gezet wil niet zeggen dat de Informatie correct is op enig ander tijdstip dan de datum genoemd in dergelijke Informatie. Het is aanbevolen de Informatie, waaronder de bepalingen van deze disclaimer, regelmatig te controleren op wijzigingen.

Deze website en de onderhavige disclaimer worden beheerst en geĆÆnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de disclaimer zullen ter beslechting uitsluitend aan de competente Nederlandse rechtbank voorgelegd worden.

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht